Omskärelse

Vid manlig omskärelse avlägsnas hela eller delar av förhuden. Omskärelse av män är en mycket gammal tradition. Man har hittat egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr. där omskärelser förekommer. Idag uppskattas ca 15 % av världens män vara omskurna. De tre vanligaste anledningarna till omskärelse är religiösa/kulturella, medicinska eller estetiska skäl.

Religion och kultur

I vissa religioner, så som judendom och islam, är manlig omskärelse en självklarhet. Omskärelsen är i dessa religioner en ceremoni som kan jämföras med det kristna dopet. Inom judendomen är omskärelsen en över 3000 år gammal tradition som ska äga rum åtta dagar efter pojkens födsel. Ceremonin symboliserar förbundet mellan det judiska folket och Gud.

I den anglosaxiska världen spred sig omskärelsen under 1800-talet. En starkt bidragande orsak till denna spridning var att omskärelsen skulle förhindra onani, som på den tiden ansågs vara syndig och skadande för hälsan. Idag är omskärelsen i dessa länder snarare en fråga om tradition, även om det ofta motiveras med de hygieniska fördelarna. I USA är idag en klar majoritet av den manliga befolkningen omskuren.

Medicin

I vissa fall kan en omskärelse även ske av medicinska skäl. I dessa fall så tas dock oftast bara en del av förhuden bort eller så görs endast ett litet snitt i förhuden.

Skälet till medicinsk omskärning är oftast att personen i fråga lider av förhudsförträngning, fimosis. Detta är ett relativt vanligt tillstånd hos pojkar och växer oftast bort av sig själv eller kan avhjälpas med mindre drastiska metoder. En annan vanlig orsak till operationen är problem med inflammation av ollonet.

Estetik

Även om det inte är vidare vanligt idag så sker ett antal av alla omskärelser av rent estetiska skäl. Mannen är helt enkelt ute efter en mer estetiskt tilltalande penis. Huruvida detta kan åstadkommas med hjälp av omskärelse är självklart en smaksak och än så länge är det endast en väldigt liten del av alla omskärelser som sker av denna anledning.

För och emot

Det finns väldigt många olika åsikter kring ämnet och gott om forskning som berör området. Dock så finns det ingen överensstämmande vetenskaplig syn på ämnet.

De vanligaste argumenten mot omskärelse är att ingreppet ofta sker så pass tidigt i livet att de som blir omskurna inte har någon möjlighet att själva fatta något beslut om de vill bli omskurna eller inte. Även om risken för negativa följder på grund av ingreppet är tämligen liten så medför varje kirurgiskt ingrepp en viss risk, vilket av många anses vara skäl nog för att avstå från omskärelsen. Forskning har även visat att omskurna män löper en större risk att drabbas av urinrörsförträngning som kan leda till njurskador.

Omskärelse i Sverige

I Sverige är mannlig omskärelse vanligast bland muslimska pojkar. Uppskattningsvis omskärs cirka tre tusen muslimska pojkar och ett fyrtiotal judiska pojkar varje år. Omskärningen av judiska pojkar utförs av en religiös auktoritet (en mohel) och en sjukvårdskunnig person. Av de muslimska pojkarna är det mindre än tusen som omskärs inom sjukvården. Var de övriga närmare 2000 pojkarna omskärs är i dagsläget inte kartlagt.

2001 skärptes lagen om omskärelse. Man införde då ett krav på att omskärelsen ska utföras av sjukvårdsutbildad personal och att barnet ska ges smärtlindring. Det har även diskuterats om en åldersgräns ska införas, så att pojkarna ska vara gamla nog att själva kunna bestämma om de vill bli omskurna eller inte. Detta har dock möts av kritik då det anses vara inskränkande på religionsfriheten.

Källa: www.wikipedia.org